Regulamin

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem kurs.waskiel.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży, odstąpienia od umowy i składania reklamacji w tym serwisie.

2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma „SOLO, Dorota Waśkiel” z siedzibą w Białymstoku, 15 -748 ul. W.Broniewskiego 9 m 7, NIP 542-115-17-27 REGON 052140835, tel. 601 148 599 (zwana dalej Administratorem).

4. Do korzystania z Serwisu i dokonania Transakcji wymagane jest posiadanie przez Użytkownika  urządzenia elektronicznego takiego jak: komputer lub tablet lub smartfon wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie internetowych stron WWW oraz odtwarzanie filmów video oraz plików dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator nie ponosi kosztów nabycia żadnych urządzeń, jego elementów albo kosztów serwisu i napraw oraz oprogramowania niezbędnych do korzystania z Serwisu oraz do niezbędnych do dokonania zakupu Produktów w Serwisie oraz korzystania z nich.

5. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies’. Technologia plików 'cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

6. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części Serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe Użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla Serwisu.

7.  Wszystkie materiały szkoleniowe są własnością Doroty i Marka Waśkiela i podlegają ochronie praw autorskich. Użytkownik wykupuje dostęp do tych materiałów tylko dla własnego użytku. Uczestnik ma prawo odtwarzać Produkty tylko na swoich urządzeniach: komputerze, laptopie, palmtopie, odtwarzaczu dźwiękowym itp.

8. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2002.101.926 ze zm.), dotyczące Użytkowników, zgromadzone przez Administratora w wyniku przetwarzania danych Użytkowników na potrzeby zakupu Produktów.

Administratorem danych osobowych jest firma: SOLO, Dorota Waśkiel” z siedzibą w Białymstoku, 15 -748 ul. W.Broniewskiego 9 m 7, NIP 542-115-17-27 REGON 052140835, tel. 601 148 599 (zwana dalej Administratorem). Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w tym formularzu, wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te zostaną udostępnione wyłącznie Dotpay dla celów realizacji płatności za złożone zamówienie. Klient ma prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych, ale ich usunięcie uniemożliwi realizację zamówienia.

§ 2 PRZEDMIOT SERWISU

1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja PRODUKTU. Jest on dostarczany do użytkownika dzięki poczcie elektronicznej oraz stronom www, w postaci nagrań wideo, ebooków, webinariów oraz nagrań dźwiękowych (np. mp3 lub podobnych).

2. Pod pojęciem „wideo” należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego na którą składają się obraz i dźwięk udostępnianą przez Internet  do odtworzenia za pomocą urządzenia Użytkownika: komputer, tablet lub smartfon , które to urządzenia posiadają dostęp do Internetu oraz przeglądarką internetową umożliwiająca odtwarzanie plików wideo i dźwiękowych.

3. Pod pojęciem 'ebook’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka lub czasopismo) opublikowaną w formacie pdf. Do jej odtwarzania niezbędny jest komputer, tablet lub smartfon warz z oprogramowaniem umożliwiającym otwarcie pliku w formacie pdf np. Adobe Reader lub inne. Pliki nie są zabezpieczone przed kopiowaniem ani nie są ograniczone do wyświetlania na jednym urządzeniu. Reklamacje dotyczące problemów z pobraniem plików lub ich uszkodzeniem należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego: https://kurs.waskiel.pl/kontakt/  lub na email: kurs@marekwaskiel.pl

4. Webinar, konferencja online, spotkanie online – konferencja internetowa na platformie do dystrybucji dźwięku i obrazu oraz z możliwością udziału w czacie na żywo. Spotkania online są określone co do dnia i godziny oraz są prowadzone na żywo. Do skorzystania z niej niezbędne jest urządzenie: komputer, tablet lub smatrfon wraz dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetowa umożliwiająca odtwarzanie plików wideo, dźwiękowych.

5. Dostępność treści odpłatnych np. wideo, „ebooków” oraz webinarów następuje nie szybciej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności. Z reguły trwa to od kilku do kilkunastu minut.

§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A. Zasady składania i realizacji zamówień

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowany Produkt (Transakcja).

2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie produktu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych i prawdziwych danych oraz informacji w Serwisie a także wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się ponosi Użytkownik.

4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie potwierdzających wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo. Nieprawidłowo podane dane Użytkownika lub nieprawidłowo działająca skrzynka pocztowa użytkownika uniemożliwiają zawarcie Transakcji. Niektóre programy pocztowe automatycznie klasyfikują część korespondencji mailowej Administratora do kategorii SPAM. Dzieje się tak bez winy Administratora. Użytkownik powinien w czasie zawierania Transakcji śledzić wszelkie kategorie swojej otrzymywanej poczty w tym skrzynkę SPAM.

5. Kupujący płaci za produkty przelewem elektronicznym lub poprzez obciążenie karty płatniczej. Obsługa płatności realizowana jest przez operatora płatności firmę Payu. Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni od złożenia są anulowane.

6. Opłacenie zamówienia przez kupującego powoduje automatyczne i nie później niż 60 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Agenta Rozliczeniowego udostępnienie zamówionego pliku, poprzez przesłanie kupującemu na podany przez niego adres email, z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe jest korzystanie z zakupionych treści wideo.  W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) plik może zostać udostępniony później niż 60 minut od chwili opłacenia zamówienia.

Użytkownik nie ponosi z tytułu dostawy Produktów kanałami elektronicznymi żadnych dodatkowych kosztów.  Ewentualne dodatkowe koszty związane z transakcją mogą zostać pobrane przez instytucje finansowe, za pośrednictwem których jest dokonywana płatność, a także operatorów telekomunikacyjnych, świadczących usługę niezbędną dla nawiązania łączności ze sklepem oraz pobrania zakupionych plików.

W przypadku odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem pobierania nabytego pliku Administrator zwraca użytkownikowi całą uiszczoną cenę bez jakichkolwiek potrąceń.

Administrator nie pobiera kaucji ani innych opłat wstępnych warunkujących rozpoczęcie wykonywania umowy.

Jeżeli Kupujący prosi o wystawienie faktury, jest ona doręczana Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto, chyba że w opisie Towaru Sprzedawca wyraźnie zaznaczył inaczej.

6a. Administrator  jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.
W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Produktów Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

7. Adres internetowy, pozwalający pobrać pliki, udostępniany jest także w rachunku, który wysyłany jest emailem na adres kupującego, podany przez niego podczas transakcji. Podanie nieprawdziwego lub nieprawidłowego adresu mailowego nie powoduje zawarcia umowy oraz nie nakłada na Administratora obowiązku poszukiwania prawdziwych danych Użytkownika.

8. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest pobranie przez Użytkownika kolejnych plików drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie.

9. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego produktu innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami plików, uważa się zamówienie za zrealizowane.

Podstawą do ustalenia, czy produkt został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.

10. Kupony zniżkowe. W Serwisie możliwe jest stosowanie kuponów zniżkowych. Kupony zniżkowe to unikatowy kod, który należy wpisać po wybraniu produktu, a przed realizacją płatności. Po wpisaniu kodu kuponu należy wcisnąć przycisk „Posiadam kod zniżkowy” – koszt Produktu zostanie wówczas zmniejszony o wartość kuponu.

Nie jest możliwe użycie kuponu po realizacji płatności. Nie jest możliwe stosowanie kuponu do produktów zakupionych wcześniej. Kod kuponu może być jednorazowy lub wielorazowy, ograniczony czasowo lub nieograniczony czasowo, procentowy lub kwotowy.

Dział B. Prawa do zakupionego produktu

10. Nabywca nagrań dźwiękowych i e-booka  może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania plików produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania plików (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takich plików, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego produktu lub pliku.

11. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej e-booka, na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii produktu, w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia.

12. Przebieg kursu video abonamentowego – o określonym czasie dostępu. Po opłaceniu takiego kursu uczestnik otrzymuję dostęp do materiałów edukacyjnych (wideo, rysunki, tekst i innych) oraz do spotkań online na okres oznaczony w zamówieniu dni. Materiały wideo nie mogą być pobierane przez Uczestnika lecz jedynie odtwarzane w przeglądarce internetowej. Każdy z kursów ma określony czas dostępności.
12a. Występują dwa rodzaje dostępności: nieograniczony czasowo oraz ograniczony czasowo – możliwy do odnowienia abonamentem.
12b. Okres abonamentowy nie jest odnawiany automatycznie. Na 14 dni przed końcem okresu abonamentowego uczestnik otrzyma maila z przypomnieniem o upływie okresu abonamentowego z prośbą o dokonanie opłaty za kolejny okres abonamentowy.  Brak wniesienia przez Użytkownika opłaty przedłużającej nowy okres abonamentowy kończy czas dostępu do treści związanych z wykupionym okresem abonamentowym.
12c. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

13. Każdy nabywający produkt zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza produktu.

14. Wszelkie nagrania dźwiękowe np.(mp3 lub inne), wideo oraz ebooki udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie mogą być dalej dystrybuowane bez pisemne zgody Administratora.(Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 4 REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną: fotokursy@waskiel.pl lub tradycyjna na adres korespondencyjny Administratora:

SOLO Dorota Waśkiel

15-111 Białystok, Broniewskiego 9/7 tel. 601 148 599

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

3. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy): w każdym czasie jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone.

4. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrot całości wpłaconej kwoty, jeśli w tym czasie nie pobrał zakupionego pliku lub plików lub nie skorzystał z zalogowani się do systemu dostępu do kursów. Odstąpienie od umowy należy zrealizować przez zgłoszenie na adres mailowy: fotokursy@waskiel.pl i skorzystanie z poniższego wzoru:

Odstąpienie od umowy

Ja [imię i nazwisko] odstępuję od umowy zakupu nr [tu wstawić numer zakupu widniejący w e-mailu potwierdzającym] z dnia [wstawić datę].

[data, podpis]

Pobranie przez kupującego nabytego pliku lub plików jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odstąpienia przez kupującego od umowy.

5. W przypadku opisanym w pkt. 4 Klient powinien przesłać do Administratora Serwisu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenie powinno być wysłane przed upływem terminu 14-cio dniowego, o którym mowa w tym punkcie według wzoru zawartego w pkt 4. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu.

6. W przypadku rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) opłaconego przez Klienta, Administrator dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy  z którego Klient dokonał płatności i za pomocą kanału, którym dokonał płatności po spełnieniu wymogów pkt. 5.

7. Odpowiedzialność za wady. Administrator ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową oraz produkty fizyczne wolne od wad.
Administrator jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa lub produkt fizyczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej lub produkcie fizycznym, powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
Klient może kontaktować się ze Administratorem zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
Administrator ustosunkuje się do składanej przez Klientowi reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w produkcie oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.

3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

9. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

11. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

12. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

13. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

14. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

15. Administrator dołożył wszelkich starań, aby zawarte w produkcie informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność za działanie produktu.

16. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pomocą PayU.

17. Niniejszy regulamin może ulec zmianom. O zmianie Uczestnik zostanie poinformowany drogą e-mailową.

Data publikacji: Białystok, 30 sierpnia 2021 r.

Data ostatniej aktualizacji: 1.02.2023

Copyright © 2023 Marek Waśkiel.